Profiles By Style

Goju-ryu

Kyokushin

Ryuei-ryu

Shito-ryu

Shotokan

Wado-ryu


Goju-ryu

Higaonna, Morio Merriman, Chuck Toguchi, Seikichi Wakai, Atsuko

[Back to top]


Kyokusin

Arneil, Steve Ashihara, Hideyuki Collins, Howard Fitkin, Brian
Hug, Andy Kazumi, Hajime Kurosawa, Hiroki Masuda, Akira
Matsui, Shokei Midori, Kenji Yamaki, Kenji

[Back to top]


Ryuei-ryu

Nakaima, Kenko Sakumoto, Tsuguo

[Back to top]


Shito-ryu

Demura, Fumio Diaz, Antonio Inoue, Yoshimi McKay, Pat
Morris, Tommy Nakayama, Mie Okamura-Hamasaki, Suzuko Sakagami, Ryusho
Sakagami, Sadaaki Usami, Rika

[Back to top]


Shotokan

Abe, Keigo Alcheik, Jim Asai, Tetsuhiko Bell, Vernon
Best, George Bindra (Laville), Pauline Brennan, Frank Cattle, Steve
Cope, Frank Dorfman, Malcom Egami, Shigeru Enoeda, Keinosuke
Fields, James Funakoshi, Kenneth Hall, Elwyn Harada, Mitsusuke
Hazard, Dave Higgins, Billy Kagawa, Masao Kanazawa, Hirokazu
Kase, Taiji Mikami, Takayuki Milon, Michael Mimura, Yuki
Miyazaki, Satoshi Mochizuki, Hiroo Mochizuki, Minoru Murakami, Tetsuhiko
Nakayama, Masatoshi Nishiyama, Hidetaka Ochi, Hideo Okazaki, Teruyuki
O’Neill, Terry Osaka, Yoshiharu Ohshima, Tsutomu Ozawa, Osamu
Plee, Henri Pinna, Christophe Poynton, Bob Rielly, Robin
Schmidt, Stan Sherry, Andy Shirai, Hiroshi Tamang, Pemba
Tanaka, Masahiko Trimble, Aidan Valdesi, Luca Valera, Dominique
Whitcher, Eddie Yahara, Mikio

[Back to top]


Wado-ryu

Adam, Hamish Charles, Vic Codrington, Eugene Donovan, David ‘Ticky’
Etienne, Mervyn James, Doug Sakagami, Kuniaki Shiomitsu, Masafumi
Seaton, Walter Suzuki, Tatsuo Takamizawa, Toru Thompson, Chris

[Back to top]