Profiles By Style

Goju-ryu

Kyokushin

Okinawan

Other

Shito-ryu

Shotokan

Sport

Wado-ryu


Goju-ryu

Meaning “hard-soft style“, this is an Okinawan style of Karate created by Chojun Miyagi.

Chinen, Teruo Higa, Seiko Higaonna, Morio Izumikawa, Kanki
Kisaki, Tomoharu Laubscher, Bakkies Merriman,
Chuck
Miyagi, Yasuhichi
Miyazato, Eiichi Morris, Steve Nakamura, Tetsuji Okamura-Hamasaki,
Suzuko
Roseberry, John Rowen, Chris Sanchez, Sandra Seigo, Tada
Singh, Gurmit So, Meichu Toguchi, Seikichi Toru, Iwai
Uchiage, Kenzo Ujita, Shozo Wakai, Atsuko Yagi, Meitoku
Yamaguchi, Gogen Yamaguchi, Gosei Yamaguchi, Goshi  

[Back to top]


Kyokushin

Meaning “the ultimate truth“, this is a Japanese style of Karate created by Mas Oyama.

Arneil,
Steve
Ashihara, Hideyuki Bluming, Jon Buck, Don
Chiba, Sonny Chong, Peter Collins, Howard Cujic, Nikola
Fitkin, Brian Hiroshige, Tsuyoshi Hovhannisyan,
Artur
Hug,
Andy
Isobe, Seiji Jarvis, John Kazumi, Hajime Kurosawa, Hiroki
Legree, Jacques Lowe, Bobby Lundgren, Dolph Markwell, Emma
Masuda, Akira Matsui, Shokei Midori, Kenji Miura, Miyuki
Nakamura, Tadashi Ninomiya, Joko Ntumazah, Felix Oishi, Daigo
Oyama, Shigeru Pickthall, David Pinero, Antonio Quinn, Cameron
Royama, Hatsuo Soeno, Yoshiji Tockar, Trevor Yamaki, Kenji
Yamazaki, Terutomo      

[Back to top]


Okinawan

 

Arashiro, Tomohiro Grant, Frank Kinjo, Hiroshi Nakaima,
Kenko
Perry, Doug Sakumoto,
Tsuguo
Shimabukuro, Zenpo Shimabukuro, Zenryo
Tokashiki, Masahiko Ueshiro, Ansei    

[Back to top]


Other

 

Kubota, Tak McCarthy, Patrick Muhammad, Steve Tomiyama, Keiji
Yamazaki, Kiyoshi      

[Back to top]


Shito-ryu

A style of Karate created by Kenwa Mabuni, this style is practised in both Okinawa and Japan.

Au-Fonseca, Elisa Brose, Douglas Coulter, David Daniels, Eddie
Demura,
Fumio
Diaz, Antonio Egea, Jose Manuel Hayashi, Teruo
Inoue,
Yoshimi
Kotaka, Chuzo Iwata, Genzo Iwata, Manzo
Kimura, Shigeru Knighton, Stan Mabuni, Kanei Mabuni, Kenwa
McKay, Pat Minakami, Akio Morris,
Tommy
Nakayama, Mie
Nanbu, Yoshinao Nguyen, Hoang Ngan Okamura-Hamasaki,
Suzuko
Sakagami,
Ryusho
Saito, Del Sato, Shoko Sakagami, Sadaaki Sawayama, Masaru
Tani, Chojiro Tomoyori, Takamasa Usami, Rika Watanabe, Masaru

[Back to top]


Shotokan

This is a style of Karate founded by Gichin Funakoshi and later extended by his son Yoshitaka.

Abe, Keigo Adkins, Caylor Aghayev, Rafael Alcheik, Jim
Asai,
Tetsuhiko
Bell,
Vernon
Best, George Bindra
(Laville), Pauline
Brennan,
Frank
Carroll,
Thomas ‘LaPuppet’
Cattle,
Steve
Christopher, Ronnie
Cofield, George Cope,
Frank
Cummins, Cyril Dorfman,
Malcolm
Egami,
Shigeru
Enoeda,
Keinosuke
Field, James Fuller, Ray
Funakoshi,
Kenneth
Gneo, Sergio Hall, Elwyn Harada,
Mitsusuke
Hazard,
Dave
Heselton, Richard Higgins,
Billy
Hirayama, Yuko
Hishiki, Hiromi Hotton, Rick Iida, Norihiko Kagawa, Masao
Kanazawa,
Hirokazu
Kase, Taiji Kato, Sadashige Kawasoe, Masao
Koyama, Shojiro Lecourt, Pascal Machida, Yoshizo Mack,
Charles
Marchini, Dario Maurino, Lucio Mikami,
Takayuki
Milon,
Michael
Mimura, Yuki Mitsuoka, Tomiko Miura, Masaru Miyazaki, Satoshi
Mochizuki,
Hiroo
Mochizuki,
Minoru
Mori, Masataka Murakami,
Tetsuji
Nagai, Akio Nakamachi, Miki Nakayama,
Masatoshi
Naito, Takeshi
Naka, Tatsuya Nicholson, Julie Nishiyama,
Hidetaka
Nitschmann, Susanne
Nowak, Frank Nursey, Michael Obata,
Isao
Ochi, Hideo
Ogura, Yasunori Ohta, Yoshinobu Okamoto, Hideki Okazaki,
Teruyuki
Oishi, Takeshi Omura, Fujikiyo O’Neill,
Terry
Osaka,
Yoshiharu
Ohshima,
Tsutomu
Otis, Edmond Ozawa,
Osamu
Plee,
Henri
Pinna, Christophe Poynton, Bob Price, Matt Prinsloo, Karin
Randall, Michael Rhodes, Bob Rielly, Robin Robinson, Norman
Sahota, Gursharan Schmidt, Stan Sherry,
Andy
Shirai,
Hiroshi
Shoji, Hiroshi Sugimura, Koichi Takahashi, Shunsuke Tamang, Pemba
Tanaka,
Masahiko
Trimble,
Aidan
Tsuyama, Katsunori Ueki, Masaaki
Valdesi, Luca Valera,
Dominique
Whitcher,
Eddie
Yahara, Mikio
Yamaguchi, Toru Yaguchi, Yutaka    

[Back to top]


Sport

 

Laine, Sari Talarico, Gennaro    

[Back to top]


Wado-ryu

This is a Japanese style of Karate founded by Hironori Ohtsuka.

Abe, Hidetaka Adam, Hamish Ajari, Yoshiaki Arakawa, Toru
Arashiro, Tomohiro Bo, Hideo Charles, Vic Codrington,
Eugene
Collins, Jim Donovan,
David ‘Ticky’
Eriguchi, Ehichi Etienne, Mervyn
Foster, Norma Horiguchi, Kenichi James,
Doug
Kono, Teruo
Nash, Bob Nishimura, Seiji Ohtsuka, Hironori Ohtsuka, Jiro
Patterson, Cecil Sakagami, Kuniaki Shiomitsu,
Masafumi
Seaton,
Walter
Spanton, Peter Stevens, Mary Sugasawa, Fumio Suzuki, Tatsuo
Takamatsu, Koji Takamizawa,
Toru
Takagi, Hideho Tanabe, Shigetoshi
Thompson, Chris

 

Thompson, Geoff    

[Back to top]


Permanent link to this article: http://findingkarate.com/wordpress/profiles-by-style/