Profiles By Style

Goju-ryu

Kyokushin

Other

Shito-ryu

Shotokan

Wado-ryu


Goju-ryu

Meaning “hard-soft style“, this is an Okinawan style of Karate created by Chojun Miyagi.

Higa, Seiko Higaonna, Morio Izumikawa, Kanki Kisaki, Tomoharu
Merriman, Chuck Miyagi, Yasuhichi Miyazato, Eiichi Morris, Steve
Okamura-Hamasaki, Suzuko Rowen, Chris Seigo, Tada Singh, Gurmit
So, Meichu Toguchi, Seikichi Toru, Iwai Uchiage, Kenzo
Ujita, Shozo Wakai, Atsuko Yagi, Meitoku Yamaguchi, Gogen
Yamaguchi, Gosei Yamaguchi, Goshi    

[Back to top]


Kyokusin

Meaning “the ultimate truth“, this is a Japanese style of Karate created by Mas Oyama.

Arneil, Steve Ashihara, Hideyuki Bluming, Jon Chiba, Sonny
Chong, Peter Collins, Howard Cujic, Nikola Fitkin, Brian
Hiroshige, Tsuyoshi Hovhannisyan, Artur Hug, Andy Isobe, Seiji
Kazumi, Hajime Kurosawa, Hiroki Legree, Jacques Jarvis, John
Lowe, Bobby Masuda, Akira Matsui, Shokei Midori, Kenji
Miura, Miyuki Nakamura, Tadashi Ninomiya, Joko Oyama, Shigeru
Royama, Hatsuo Soeno, Yoshiji Tockar, Trevor Yamaki, Kenji
Yamazaki, Terutomo      

[Back to top]


Other

 

Arashiro, Tomohiro Kinjo, Hiroshi Kubota, Tak McCarthy, Patrick
Nakaima, Kenko Perry, Doug Sakumoto, Tsuguo Yamazaki, Kiyoshi

[Back to top]


Shito-ryu

A style of Karate created by Kenwa Mabuni, this style is practised in both Okinawa and Japan.

Au-Fonseca, Elisa Brose, Douglas Coulter, David Daniels, Eddie
Demura, Fumio Diaz, Antonio Hayashi, Teruo Inoue, Yoshimi
Iwata, Manzo Kimura, Shigeru Knighton, Stan Mabuni, Kanei
Mabuni, Kenwa McKay, Pat Minakami, Akio Morris, Tommy
Nakayama, Mie Nanbu, Yoshinao Okamura-Hamasaki, Suzuko Sakagami, Ryusho
Sakagami, Sadaaki Sawayama, Masaru Tani, Chojiro Tomoyori, Takamasa
Usami, Rika Watanabe, Masaru    

[Back to top]


Shotokan

This is a style of Karate founded by Gichin Funakoshi and later extended by his son Yoshitaka.

Abe, Keigo Adkins, Caylor Aghayev, Rafael Alcheik, Jim
Asai, Tetsuhiko Bell, Vernon Best, George Bindra (Laville), Pauline
Brennan, Frank Carroll, Thomas ‘LaPuppet’ Cattle, Steve Cope, Frank
Dorfman, Malcolm Egami, Shigeru Enoeda, Keinosuke Field, James
Fuller, Ray Funakoshi, Kenneth Hall, Elwyn Harada, Mitsusuke
Hazard, Dave Heselton, Richard Higgins, Billy Hirayama, Yuko
Iida, Norihiko Kagawa, Masao Kanazawa, Hirokazu Kase, Taiji
Kato, Sadashige Kawasoe, Masao Koyama, Shojiro Lecourt, Pascal
Machida, Yoshizo Mack, Charles Marchini, Dario Mikami, Takayuki
Milon, Michael Mimura, Yuki Mitsuoka, Tomiko Miyazaki, Satoshi
Mochizuki, Hiroo Mochizuki, Minoru Murakami, Tetsuji Nagai, Akio
Nakamachi, Miki Nakayama, Masatoshi Naito, Takeshi Naka, Tatsuya
Nicholson, Julie Nishiyama, Hidetaka Nowak, Frank Obata, Isao
Ochi, Hideo Ogura, Yasunori Ohta, Yoshinobu Okamoto, Hideki
Okazaki, Teruyuki Oishi, Takeshi Omura, Fujikiyo O’Neill, Terry
Osaka, Yoshiharu Ohshima, Tsutomu Otis, Edmond Ozawa, Osamu
Plee, Henri Pinna, Christophe Poynton, Bob Prinsloo, Karin
Rhodes, Bob Rielly, Robin Robinson, Norman Schmidt, Stan
Sherry, Andy Shirai, Hiroshi Shoji, Hiroshi Sugimura, Koichi
Tamang, Pemba Tanaka, Masahiko Trimble, Aidan Tsuyama, Katsunori
Ueki, Masaaki Valdesi, Luca Valera, Dominique Whitcher, Eddie
Yahara, Mikio Yamaguchi, Toru Yaguchi, Yutaka  

[Back to top]


Wado-ryu

This is a Japanese style of Karate founded by Hironori Ohtsuka.

Abe, Hidetaka Adam, Hamish Ajari, Yoshiaki Arakawa, Toru
Arashiro, Tomohiro Bo, Hideo Charles, Vic Codrington, Eugene
Collins, Jim Donovan, David ‘Ticky’ Eriguchi, Ehichi Etienne, Mervyn
Foster, Norma Horiguchi, Kenichi James, Doug Kono, Teruo
Nash, Bob Nishimura, Seiji Ohtsuka, Hironori Ohtsuka, Jiro
Patterson, Cecil Sakagami, Kuniaki Shiomitsu, Masafumi Seaton, Walter
Spanton, Peter Sugasawa, Fumio Suzuki, Tatsuo Takamatsu, Koji
Takamizawa, Toru Takagi, Hideho Tanabe, Shigetoshi Thompson, Chris
Thompson, Geoff      

[Back to top]


Permanent link to this article: http://findingkarate.com/wordpress/profiles-by-style/

%d bloggers like this: