Continue Reading Rika Usami
Posted in Competition General Kata Shito-Ryu

Rika Usami

Continue Reading Yoshinao Nanbu
Posted in Budo General Kumite Nanbudo Sankukai Shito-Ryu Shukokai

Yoshinao Nanbu

Continue Reading Manzo Iwata
Posted in Budo General Shito-Ryu Traditional

Manzo Iwata

Continue Reading Ryusho Sakagami
Posted in General Shito-Ryu Traditional

Ryusho Sakagami

Continue Reading Mie Nakayama
Posted in Competition General Kata Shito-Ryu

Mie Nakayama

Continue Reading Elisa Au-Fonseca
Posted in Competition General Kumite Shito-Ryu

Elisa Au-Fonseca

Continue Reading Yoshimi Inoue
Posted in Competition Kata Kumite Shito-Ryu Traditional

Yoshimi Inoue

Continue Reading Fumio Demura
Posted in General Shito-Ryu Traditional

Fumio Demura

Continue Reading Dan Ivan
Posted in General Goju-ryu Shito-Ryu Shotokan

Dan Ivan