Continue Reading Teruo Hayashi
Posted in Budo General Ryuei-ryu Shito-Ryu Traditional

Teruo Hayashi

Continue Reading Yoshiji Soeno
Posted in Budo Competition General Kumite Kyokushin Shidokan Traditional

Yoshiji Soeno

Continue Reading Tak Kubota
Posted in Budo General Gosoku Ryu Shudokan Traditional

Tak Kubota

Continue Reading Miyuki Miura
Posted in Budo General Kyokushin

Miyuki Miura

Continue Reading Yoshizo Machida
Posted in Budo General JKA Shotokan Traditional

Yoshizo Machida

Continue Reading Terutomo Yamazaki
Posted in Budo Competition General Kyokushin

Terutomo Yamazaki

Continue Reading Hiroshi Kinjo
Posted in Budo General Traditional

Hiroshi Kinjo

Continue Reading Kiyoshi Yamazaki
Posted in Budo General Traditional

Kiyoshi Yamazaki

Continue Reading Patrick McCarthy
Posted in Budo General Traditional

Patrick McCarthy

Continue Reading Tsuyoshi Hiroshige
Posted in Budo Competition General Kyokushin

Tsuyoshi Hiroshige